Mission & Vision

About Us > Mission Vision

Vision and Mission of Nazareth School of General Aguinaldo

Kami na bumubuo ng Nazareth School of Gen. Aguinaldo, Cavite Inc. ay nangangarap na maging sambayanang natututo – payak na daluyan ng talento at karunungan, at inspirasyon ng lipunan – tungo sa pinagpanibagong sangkatauhan.

Taglay ang pagiging maka-Diyos, may likas na kagandahang-asal, mapagmahal at mapagmalasakit sa kapwa, at may paninindigan na maging mabuting halimbawa, at sa gabay ni Hesus, Maria at Jose ng Nazareth ay iniaalay namin ang aming sarili sa:

- buong buhay na Kristiyanong paghuhubog na tumutugon sa tawag ng panahon;

- may kalidad na uri ng Katolikong edukasyon upang maging maunlad sa hinaharap;

- pagtatanggol at pangangalaga sa kalikasan; at

- aktibong pagsaksi sa pag-ibig ng Diyos.

Our graduates shall be

Warm and simple

Clean and healthy in lifestyle

Reflective and critical thinkers

Eloquent communicators

Responsible and competent in modern technology

Innovative and resourceful

Purposeful and decisive

Ethical and moral servant-leaders

Globally competitive and locally active

Loyal and grateful to their Alma Mater